Faculty

Professor
Qing Wang
Associate Professor
Hui Cheng
Associate Professor
Dongyu Zhang
Research Scientist
Research Scientist
Chongyu Chen
Research Scientist

Students | Alumni

tianshuichen (at) gmail.com
Qingxin Cao
icqx0icqx (at) gmail.com
Lixian Yuan
yuanlixian0917 (at)
Lili Huang
lilihuang_sysu@foxmail.com
Ziliang Chen
c.ziliang@yahoo.com
wanggrun (at) mail2.sysu.edu.cn
Yukai Shi
syk263 (at) gmail.com
Lingbo Liu
Yafei Hu
Mude Lin
Xian Wu
Zhouxia Wang
Wenxi Wu
Bochao Wang
Shengfu Zhai
Yukang Gan
Jiefeng Peng
Ke Gong
Chenhan Jiang
Haoguang Huang
Haojun Chen
Zhilin Qiu
Yuan Xie
Yang Wu
Chuangjie Ren
Xu Cai
Bailin Li
Yingpeng Wen
Jianshu Wang
Zhen Lin
Guihai Li
Chengyu Lv
Yan Zhong
Perhat
Wenqi Yi
Xiaoxue Liu
Jingzhou Du
Qiyuan Zhu
Zeyu Jiang
Shunyao Tang
Lishan Lin
Yongheng Hu
Rui Wang
Zhuoqi Zheng
Silu Xiong
Tianye Xu
Chuangrong Chen
Ruijia Xu
Riquan Chen
Qixian Zhou
Rongcong Chen
Weihao Yu
Weijiang Yu
Juntong Lin
Xiaopeng Yan
Hui Zhao
Junxun Zhong
Junfan Lin
Lin Xu
Xin Zhu
Chao Chen
Xiang He