Faculty

Professor
Associate Professor
Associate Professor
Dongyu Zhang
Associate Professor
Associate Professor
Research Scientist
Pengxu Wei
Research Scientist
Hefeng Wu
Research Scientist
Research Scientist
Qingxin Cao
Research Scientist

Students | Alumni

Lixian Yuan
yuanlixian0917 (at)
Lili Huang
lilihuang_sysu@foxmail.com
Ziliang Chen
c.ziliang@yahoo.com
wanggrun (at) mail2.sysu.edu.cn
liulingb@mail2.sysu.edu.cn
Yang Wu
Yongsen Zheng
Junfan Lin
Yinya Huang
Xipeng Chen
Changxin Huang
Bingqian Lin
Wentao Wan
Zhaohuan Zhan
Ruijia Xu
Riquan Chen
Jie Wu
Rongcong Chen
Lin Xu
Xin Zhu
Chao Chen
Fuyu Wang
Hongjun Wang
Jin Liu
Jingwen Chen
Jingwen Zhou
Jingyu Zhuang
Junyi Zhang
Pengxiang Yan
Shaoju Wang
Shirui Feng
Xiaolu Hui
Yiming Gao
Dapeng Feng
Zizhong Liang
Ziwei Xie
Jiajie Zhen
Bingcheng Chen
Xiajun Deng
Jiaquan Ye
Yubei Xiao
Bowen Wu
Yibin Cheng
Zheng Ye
Xunlin Zhan
Lishan Huang
Wenge Liu
Yangxin Wu
Shuai Lin
Meng Xia
Junhao Zhong
Jiaqi Chen
Jianheng Tang
Guanqi Chen
Ganlong Zhao
Zongyuan Zhan
Meizi Ouyang
Binbin Yang
Yuehui Wang
Xing Zhang
Chang Su
Mengmeng Liu
Zewei Yang
Xiaoqian Xu
Yuying Zhu
Guolin Zheng
Fuwei Zhao
Ruifei Zhang
Guangzhi Ye
Jiqi Zhang
Zhicheng Yang
Zhenyu Xie
Yao Xiao
Ziyi Wu
Zhengtao Wu
Yu Sha
Yanxin Long
Jiaming Li
Junying Huang
Junkai Huang
Haifan Gong
Chenhe Dong
Yuyang Chen
Fan Chen
Kuo Wang
Tao Pu
Jiahao Wu
Junhong Chen
Xuankun Chen
Yang Zhang
Haoyuan Lan
Liyan Cai
Yi Luo
Xiaoyu Zhang
JiuTao Yue