Faculty

Professor
Associate Professor
Associate Professor
Dongyu Zhang
Associate Professor
Associate Professor
Research Scientist
Research Scientist
Pengxu Wei
Research Scientist
Hefeng Wu
Research Scientist
Research Scientist

Students | Alumni

Qingxin Cao
icqx0icqx (at) gmail.com
Lixian Yuan
yuanlixian0917 (at)
Lili Huang
lilihuang_sysu@foxmail.com
Ziliang Chen
c.ziliang@yahoo.com
wanggrun (at) mail2.sysu.edu.cn
Yukai Shi
syk263 (at) gmail.com
liulingb@mail2.sysu.edu.cn
Haoguang Huang
Haojun Chen
Zhilin Qiu
Yang Wu
Xu Cai
Jianshu Wang
Zhen Lin
Guihai Li
Chengyu Lv
Yan Zhong
Perhat
Wenqi Yi
Xiaoxue Liu
Yongheng Hu
Rui Wang
Tianye Xu
Chuangrong Chen
Ruijia Xu
Riquan Chen
Jie Wu
Rongcong Chen
Weijiang Yu
Juntong Lin
Junxun Zhong
Junfan Lin
Lin Xu
Xin Zhu
Chao Chen
Fuyu Wang
Hongjun Wang
Jin Liu
Jingwen Chen
Jingwen Zhou
Jingyu Zhuang
Junyi Zhang
Pengxiang Yan
Shaoju Wang
Shirui Feng
Xiaolu Hui
Yiming Gao
Zizhong Liang
Yinya Huang
Changxin Huang
Xiajun Deng
Jiaquan Ye
Yubei Xiao
Bowen Wu
Yibin Cheng
Zheng Ye
Xunlin Zhan
Lishan Huang
Wenge Liu
Yangxin Wu
Shuai Lin
Meng Xia
Junhao Zhong
Jiaqi Chen
Jianheng Tang
Guanqi Chen
Ganlong Zhao
Zongyuan Zhan
Meizi Ouyang
Binbin Yang
Yuehui Wang
Xing Zhang