Faculty

Professor
Associate Professor
Associate Professor
Chengpei Tang
Senior Engineer
Dongyu Zhang
Associate Professor
Research Scientist
Research Scientist
Research Scientist
Pengxu Wei
Research Scientist

Students | Alumni

Qingxin Cao
icqx0icqx (at) gmail.com
Lixian Yuan
yuanlixian0917 (at)
Lili Huang
lilihuang_sysu@foxmail.com
Ziliang Chen
c.ziliang@yahoo.com
wanggrun (at) mail2.sysu.edu.cn
Yukai Shi
syk263 (at) gmail.com
liulingb@mail2.sysu.edu.cn
Jiefeng Peng
Ke Gong
Chenhan Jiang
Haoguang Huang
Haojun Chen
Zhilin Qiu
Yuan Xie
Yang Wu
Xu Cai
Bailin Li
Jianshu Wang
Zhen Lin
Guihai Li
Chengyu Lv
Yan Zhong
Perhat
Wenqi Yi
Xiaoxue Liu
Yongheng Hu
Rui Wang
Tianye Xu
Chuangrong Chen
Ruijia Xu
Riquan Chen
Qixian Zhou
Rongcong Chen
Weihao Yu
Weijiang Yu
Juntong Lin
Xiaopeng Yan
Hui Zhao
Junxun Zhong
Junfan Lin
Lin Xu
Xin Zhu
Chao Chen
Xiang He
Fuyu Wang
Hongjun Wang
Jin Liu
Jingwen Chen
Jingwen Zhou
Jingyu Zhuang
Junyi Zhang
Pengxiang Yan
Shaoju Wang
Shirui Feng
Xiaolu Hui
Yiming Gao
Zizhong Liang
Yinya Huang
Changxin Huang